มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สื่อสาร สร้างสรรค์ สามัคคี สร้างคนดีมีคุณธรรม

  
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ สื่อสาร สร้างสรรค์ สามัคคี สร้างคนดีมีคุณธรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ สื่อสาร สร้างสรรค์ สามัคคี สร้างคนดีมีคุณธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ คนดี กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภาษาและอาเซียน การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ และกิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะวิชาการแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งยังเล็กเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาและคนในองค์กร เพื่อสร้างบรรทัดฐานของสังคมในสถาบันอุดมศึกษาและสังคมไทย ให้เกิดการส่งเสริมการทำความดีในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารมีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกเรื่องทุกระดับ
 
24 เมษายน 2558 , 18:21 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่