พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันชุมนุม เพื่อจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคงของประเทศไทยในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยมาจนถึงการณ์ปัจจุบัน
พระวีรกรรมอันสำคัญยิ่งที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้คือ พระวีรกรรมที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นกระทำสงครามกอบกู้เอกราช และประกาศอิสรภาพจากพม่าในปี พ.ศ.212 7 ทรงประกาศอิสรภาพ ณเมืองแครง นับเป็นการประกาศอิสรภาพของประเทศสยาม หลังจากนั้นก็ทรงกระทำสงครามน้อยใหญ่ เพื่อปกป้องพระราชอาณาเขตของประเทศสยาม รวมถึง 5 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามยุทธหัตถี ที่พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ปราบอริราชศัตรู ให้พ้นจากผืนแผ่นดินไทย ขจัดภัยสงครามและทรงปลูกฝังความรักชาติ ความสามัคคี ความกล้าหาญ ปลอดจากความหวาดหวั่นต่อภัยสงคราม นับตั้งแต่วันที่พระองค์ทรง เสด็จสวรรคต จนถึงปัจจุบันร่วมเป็นระยะเวลามากกว่า 400 ปีแล้ว เหล่าผสกนิกรชาวไทยทั้งมวล ต่างยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการเสียสละ มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อุทิศชีวิตในการปกป้องราชอาณาจักรไทย อันเป็นมาตุภูมิ ให้ยั่งยืนมั่นคงถาวรสืบไป
 
25 เมษายน 2558 , 13:52 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่