มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยผลสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนในภาคเหนือตอนบน

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยผลสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนในภาคเหนือตอนบน นิยมท่องเที่ยวธรรมชาติมากที่สุด และมีเหตุผลการตัดสินใจหลักในการมาท่องเที่ยวภาคเหนือของไทย เพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพสุขภาพร่างกาย จิตใจมากที่สุด
โครงการวิจัยการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวจีนต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการสำรวจนักท่องเที่ยวจีนในภาคเหนือตอนบน ทั้งมาเที่ยวด้วยตนเองและมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ ผลการสำรวจ พบว่า อายุเฉลี่ยของผู้ถูกสำรวจต่ำกว่า 30 ปีมากที่สุด การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ทำงานอยู่บริษัทเอกชนมากที่สุด ส่วนมากท่องเที่ยวใช้เวลา 5 วันมากที่สุด ส่วนใหญ่พักโรงแรม หรือ บูตีค โฮลเทล มากที่สุด และยังพบว่านักท่องเที่ยวจีนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มาประเทศไทยครั้งแรก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลถึงมาท่องเที่ยว โดยมีเหตุผลการตัดสินใจท่องเที่ยวภาคเหนือ คือ เพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจสูงสุด ร้อยละ 50.3 รองลงมา คือ ชื่นชมธรรมชาติและภูมิทัศน์ที่สวยงาน เรียนรู้และทำความเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อชุมชน เยี่ยมญาติ เพื่อน ตามรอยภาพยนตร์ ละคร ดารา และมาตามคำบอกเล่าของญาติและเพื่อนฝูงตามลำดับ
สำหรับรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจีน เป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด ร้อยละ 56.9 รองลงมา คือ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ท่องเที่ยวบันเทิงยามราตรี ช้อปปิ้ง ซื้อสินค้า ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นันทนาการ และแบบผจญภัยตามลำดับ ชอบรับประทานอาหารท้องถิ่นมากที่สุด ทั้งนี้ ผลการสำรวจยังพบว่า นักท่องเที่ยวจีน ชอบรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงสูงสุด รองลงมา คือ ต้มยำกุ้ง ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารทะเล ผัดไท ข้าวผัด ข้าวเหนียว ตามลำดับ นอกจากนี้ ผลการสำรวจยังพบว่า นักท่องเที่ยวจีน ชอบอัธยาศัยไมตรีของผู้คนมากที่สุด เดินทางมาโดยเครื่องบินมากที่สุด และมีการใช้พาหนะเดินทางภายในภาคเหนือตอนบน คือ รถตุ๊กตุ๊กมากที่สุด รองลงมา คือ รสบัส แท็กซี่ รถตู้ เช่ารถขับเอง รถยนต์และรถจักรยาน ตามลำดับ
 
26 เมษายน 2558 , 14:03 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่