สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเริ่มดีขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่และกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน ปัญหาเรื่องน้ำน่าจะเบาบางลงได้
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้แม่น้ำปิงมีปริมาณน้ำที่ไหลในธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีน้ำไหลตลอดช่วงความยาวลำน้ำตั้งแต่อำเภอเชียงดาวจนถึงอำเภอฮอด สามารถช่วยเหลือฝายต่างๆ ในลำน้ำปิง จำนวน 11 ฝายและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในการเกษตร ลำน้ำแม่แตงมีปริมาณน้ำที่ไหลในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ขณะนี้ มีน้ำไหลเข้าคลองส่งน้ำแม่แตงมาสู่เมืองเชียงใหม่ ประมาณ450,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถสนับสนุนน้ำดิบเพื่อการผลิตประปา และการเกษตร ได้เป็นอย่างดี ช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำ สถานการณ์น้ำ ปัจจุบันเริ่มดีขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ ซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ปัญหาเรื่องน้ำคาดการณ์จะเริ่มเบาบางลง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า สำหรับเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง มีน้ำเก็บกักไว้ 102.3 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38.62 ของความจุอ่าง การบริหารจัดการน้ำดีกว่าแผนที่วางไว้ ทำให้มีปริมาณน้ำคงเหลือที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้จนถึงเดือนมิถุนายน ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด มีปริมาณน้ำ 35.42 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ13.47 ของความจุอ่าง ต่ำกว่าแผนช่วงนี้มีการระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเฉลี่ยวันละ 460,000 ลูกบาศก์เมตร สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 12 แห่ง มีปริมาณน้ำต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 10 แห่ง ภาพรวมยังบริหารจัดการได้
 
28 เมษายน 2558 , 16:28 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่