สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

  
    สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สามารถดำเนินการในเรื่องการทุจริตสำคัญไปแล้วหลายเรื่อง และได้ร่วมกับภาคีต่างๆ จัดการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชียงใหม่ และนายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงถึงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ด้านปราบปรามการทุจริต ได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 20 เรื่อง คงเหลือ 104 เรื่อง ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 2 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 7 เรื่อง ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ดำเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ได้แก่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี จำนวน 446 บัญชี คงเหลือ 739 บัญชี
นอกจากนี้ ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ด้านป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ร่วมกิจกรรมกับภาคีต่างๆ ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านการทุจริตสากล กิจกรรมครอบครัว อปท.โปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชั่น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริต ภาคประชาชน ที่อำเภอแม่แจ่ม การอบรมอาสาสมัครป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชุมชน ใน 25 อำเภอ และร่วมกิจกรรมอื่นๆ กับภาครัฐ เอกชน ประชาชน และศาสนา อีกหลายภาคส่วน
 
28 เมษายน 2558 , 18:02 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่