ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรี 4 ชาติ ลุ่มน้ำโขง

  
     ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรี 4 ชาติ ลุ่มน้ำโขง เดินหน้าขยายปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะที่ 2 ส่วนขยาย เป้าหมายเพื่อลดช่องทางการผลิต การลำเลียง การค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดประชุมระดับรัฐมนตรีตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center 2014) ระยะที่ 2 ส่วนขยาย ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแชงกรีลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากประเทศจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และไทย เข้าร่วม ในส่วนของไทย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันเส้นทางลำเลียงยาเสพติดได้เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยต้องต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมายาวนาน พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นพื้นที่สำคัญหนึ่งในการผลิตยาเสพติด การค้ายาเสพติด มีรายได้มหาศาลในแต่ละปี และกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงทั้ง 4 ประเทศ ได้เป็นเป้าหมายสำคัญในการเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด การดำเนินโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ดำเนินการโดยอาศัยหลักการควบคุมสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์และยาเสพติด ไม่ให้ผ่านเข้ามาในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำได้ เพื่อควบคุมการแพร่กระจาย ลดการผลิตและการค้า นอกจากนั้นแล้ว พื้นที่บริเวณดังกล่าวต้องมีการส่งเสริมการทำอาชีพอื่น เพื่อลดปัญหาการค้ายาเสพติดเพื่อเป็นรายได้ ซึ่งผิดกฎหมาย ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีการควบคุมการลำเลียงยาเสพติดทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อป้องปรามการค้ายาเสพติด ได้ผลดี และโครงการนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
สำหรับศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ประสานการข่าวและการปฏิบัติการระหว่าง 4 ประเทศ ระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า 3,300 คน ยึดของกลางยาบ้าได้กว่า 25 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 52 กิโลกรัม เฮโรอีนกว่า 1,500 กิโลกรัม มอร์ฟีนกว่า 48 กิโลกรัม ฝิ่นเกือบ 180 กิโลกรัม และยึดสารตั้งต้นซูโดอีเฟรดีนเกือบ 300 กิโลกรัม และสารเคมีอื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ หากถูกลักลอบนำเข้าไปจนถึงแหล่งผลิตได้ จะสามารถผลิตเป็นยาบ้าได้กว่า 167 ล้านเม็ด คิดเป็นมูลค่าสูงกว่า 8,358 ล้านบาท
 
29 เมษายน 2558 , 17:05 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่