สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ GPS เก็บข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์และที่พักอาศัยของผู้ทุพพลภาพ

  
     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ GPS เก็บข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์และที่พักอาศัยของผู้ทุพพลภาพ เพื่อการสื่อสารที่เป็นระบบและแม่นยำ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงโครงการตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ประจำปี 2558 ว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ โดยมอบของเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งแนะนำสิทธิประโยชน์ที่ผู้ทุพพลภาพจะได้รับ เช่น การเบิกค่าพาหนะ และสิทธิการรักษาพยาบาล ดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง ผู้ทุพพลภาพ 275 ราย ในการนี้ มีการใช้นวัตกรรมเพื่อกำหนดพิกัดที่อยู่ของผู้ทุพพลภาพด้วยระบบ GPS โดยเก็บข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์และที่พักอาศัยโดยใช้โทรศัพท์ Smart Phone หรือ Tablet จัดเก็บโดยใช้โปรแกรม Map Coordinates บนระบบปฏิบัติการ Android และ Map Info บนระบบปฏิบัติการ IOS จัดทำฐานข้อมูลผู้ทุพพลภาพ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และแผนที่ Google Earth โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่เป็นระบบและแม่นยำ สามารถบูรณาการใช้กับหน่วยงานอื่นได้ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
สำหรับผู้ทุพพลภาพทั้งหมด 275 รายในระบบประกันสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุการทุพพลภาพเกิดจากเส้นเลือดสมองตีบ แตก ตัน มากที่สุด 132 ราย รองลงมา คือ อุบัติเหตุ เส้นประสาทและกระดูก ตาบอด และภาวะทางจิตตามลำดับ สูงที่สุด 3 อันดับแรก อยู่ที่อำเภอเมือง 50 ราย รองลงมา คือ สันทราย จำนวน 36 ราย ดอยสะเก็ด 27 ราย
 
29 เมษายน 2558 , 19:42 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่