รายงานพิเศษ เวทีรับฟังความคิดเห็น รถไฟทางคู่ราง 1 เมตร ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่

  
     รายงานพิเศษ สนข. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นพัฒนารถไฟทางคู่ราง 1 เมตร ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ ผลักดันเชียงใหม่เป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของไทย
ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เป็นประธานร่วมเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวว่า การคมนาคมขนส่งของประเทศไทยเป็นสิ่งสำคัญ กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทยระยะ 8 ปี เริ่มแต่ปี 2558 ถึงปี 2565 ในการวางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ทางบก ทางราง ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นพื้นฐานสำคัญของรับความต้องการของภาคประชาชน ภาคเอกชนที่จะเติบโตขึ้นไปในอนาคต โครงการรถไฟรางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่ อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ กระทรวงคมนาคม ให้ คสช. เห็นชอบ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้วว่ากระทรวงคมนาคมจะดำเนินโครงการนี้ไปพร้อมๆ กันกับโครงการอื่น โครงการนี้เป็นโครงการเพิ่มเติมระบบขนส่งทางราง ที่ใช้ระบบเดิม คือ ทาง 1 เมตร เพื่อให้ทาง 1 เมตรนั้นสมบูรณ์ สามารถขนส่งสินค้าและรองรับการเดินทางของประชาชนได้ ดังนั้น โครงการจึงเป็นโครงการที่สำคัญยิ่งสำหรับโครงข่ายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางขนาด 1 เมตรของประเทศไทย การสัมมนาในครั้งเป็นครั้งแรก ที่ สนข. ได้จัดขึ้น และกำหนดจัด 3 ครั้ง ครั้งนี้ต้องการชี้แจงว่า สนข. มีวิธีการ แนวทาง การดำเนินการอย่างไรบ้าง
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปลายปี 2558 นี้ ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่มีกำหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เพื่อรองรับ ซึ่งโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของจังหวัดเชียงใหม่บรรลุผล เป็นการยกระดับการขนส่งรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ
การสัมมนาครั้งนี้ ได้นำเสนอรายละเอียด 3 แนวเส้นทางเลือก ประกอบด้วย แนวทางเลือกที่ 1 ใช้เส้นทางที่อยู่ในเขตทางรถไฟเดิม ซึ่งรถไฟสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด 90 กม./ชม. ส่วนทางโค้งและทางลาดช่วงภูเขา ทำความเร็วสูงสุดได้ 45 – 60 กม./ชม. มีระยะทางประมาณ 217 กม. แนวทางเลือกที่ 2 ใช้เส้นทางเหมือนทางเลือกที่ 1 เป็นหลัก แต่มีบางช่วงที่ปรับแนวเส้นทางให้เป็นทางตรงหรือเพิ่มรัศมีโค้งมากขึ้น เพื่อให้รถไฟสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. ได้มีระยะทางรวมอยู่ที่ 206 กม. ส่วนแนวทางเลือกที่ 3 เป็นแนวเส้นทางตัดใหม่เป็นส่วนใหญ่ โดยคำนึงถึงความเร็วของรถไฟ ระยะทางที่เหมาะสม และออกแบบรัศมีโค้งให้รถไฟสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 160 กม./ ชม. ตลอดเส้นทาง มีระยะทางรวม 170 กม. โดยทั้ง 3 แนวทางเลือก จะผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และ จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นที่ สถานีเด่นชัย และสิ้นสุดที่สถานีเชียงใหม่ เชื่อมต่อรถไฟทางคู่สาย ลพบุรี - ปากน้ำโพ – เด่นชัย (แพร่) ซึ่งหากมีการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ จะส่งผลให้เส้นทางรถไฟสายเหนือมีการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบรางที่สมบูรณ์มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้า เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่จะกลายเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคต การสัมมนาครั้งนี้ สนข. จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ ไปประกอบผลการศึกษาโครงการ จากนั้น จะประชุมกลุ่มย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก สัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 และสัมมนาสรุปผลการศึกษาของโครงการ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการได้ที่ www.denchai-chiangmai-doubletrack.com และแฟนเพจรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่
 
30 เมษายน 2558 , 16:47 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่