โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภาคเหนือ

  
     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรกของประเทศ
นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ณ ภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิกจรรมดังกล่าวโดยนำผู้นำชุมชนให้รับรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความยึดมั่นศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติในการปฏิรูปประเทศ โดยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวใน 5 ภูมิภาค เริ่มดำเนินการแห่งแรกที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และสามารถขยายผลสู่สังคมได้ อีกทั้งให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองไทย และพร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การรับฟังการบรรยาย เรื่องพลเมืองระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมของพลเมืองกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ เราจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างไร
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้นำชุมชนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อเป็นต้นแบบคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
13 มิถุนายน 2558 , 22:20 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่