จัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม 2558

  
    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม 2558 สร้างสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2558 : สร้างสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2558 งานดังกล่าวจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาส ทรงมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน พระองค์ได้ทรงสืบสานงานด้านสาธารณสุขและเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดาร ทำให้ทรงเห็นถึงปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชนบท และมีพระราชดำริจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ำดื่ม ส้วมในโรงเรียนให้ถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้ศูนย์อนามัยที่ 10 ดำเนินโครงการสนองตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในหลายพื้นที่
กิจกรรมในงานมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมอนามัย การอภิปรายหัวข้อ การสนองงานตามแนวพระราชดำริฯ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 
15 มิถุนายน 2558 , 12:56 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่ ///////// 15 มิ.ย. 58