จังหวัดเชียงใหม่ประชุมมอบหมายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประชุมมอบหมายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ปลายเดือนนี้
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานดูแลรัฐมนตรีประจำกระทรวงที่ตนสังกัด อีกทั้งเตรียมจัดนิทรรศการและโครงการที่จะนำเสนอ โดยกองบิน 41 เตรียมต้อนรับและอำนวยความสะดวก ที่สนามบิน ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางโดยเครื่องบิน C130 ของกองทัพอากาศ ขณะที่มณฑลทหารบกที่ 33 จะดูแลความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีและคณะ ทั้งที่ที่พักโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และตลาดเมืองใหม่ ซึ่งเป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีและคณะจะลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ซื้อ-ชายสินค้าเกษตร ตำรวจภูธรภาค 5 จะดูแลความปลอดภัยคณะรัฐมนตรีและวางแผนเส้นทางจราจร ส่วนสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์กรมหาชน จะจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดการประชุม สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะนำเสนอโครงการ ให้รวบรวบส่งจังหวัดภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558นี้
สำหรับนิทรรศการต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่จะนำเสนอในครั้งนี้ได้แก่ ระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ นิทรรศการบ้านพี่เมืองน้อง และสถานกงสุล โครงการก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2 โครงการนอร์ทเธอร์นฟูดวาลเลย์ โครงการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนหลักแต่ง, กิ่วผาวอก โครงการแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน โครงการใช้ดาวเทียม ในการโซนนิ่งสินค้าเกษตร และจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จะรับหน้าที่ประสานสื่อมวลชน จัดหาพิธีกร จัดทำรายงานข่าวและรายการทั้งวิทยุและโทรทัศน์เผยแพร่ผลการประชุม ครม.สัญจรในครั้งนี้
 
15 มิถุนายน 2558 , 17:43 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่