กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม MOU แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุภาคเกษตรในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมแสดงเจตจำนงร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการลดและควบคุมการเผาเศษวัสดุภาคการเกษตรในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการลดและควบคุมการเผาในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนองค์ความรู้ และแนวทางแก่เกษตรกรในการทำเกษตรปลอดการเผา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนนโยบายในการลดและควบคุมการเผาในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากตอซังข้าวโพดและเศษวัสดุภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม กำกับดูแลและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่เกษตร
ในส่วนของการประชุม มีการระดมความคิดเห็นเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และวางแนวทางการแก้ไขอย่างถูกต้อง ทั้งเรื่องไฟป่าและการเผา เรื่องมลพิษหมอกควัน เรื่องการบริหารจัดการโดยเฉพาะ หลังเสร็จสิ้นการประชุม จะรวบรวมความคิดเห็น เพื่อที่จะถอดออกมาเป็นมาตรการบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
 
17 มิถุนายน 2558 , 16:22 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 17 มิ.ย. 58