สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดการประชุม Focus Group ในหัวข้อ การวิเคราะห์ Key Message

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดการประชุม Focus Group ในหัวข้อ การวิเคราะห์ Key Message ของบุคลากรด้านข่าวและรายการ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รองรับประชาคมอาเซียน
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Focus Group ในหัวข้อ การวิเคราะห์ Key Message ของบุคลากรด้านข่าวและรายการ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รองรับประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตผู้อำนวยการสถานวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน ,อาจารย์นฤมล วันทนีย์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, นายชัยพินธ์ ขัตติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐภาคเหนือ อาจารย์สุรพล เจียตระกูล ผู้ก่อตั้ง Mobile Radio Station Online : Yours Radio โดยได้เชื่อมโยงการเสวนาผ่านโปรแกรม Skype กับทีม VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน ดีซี .สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย นางสาวนิตยา มาพึ่งพงศ์ นายทรงพจน์ สุภาผล นายพินิจการณ์ ตุลาชมและนายรัตนพล อ่อนสนิท และผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า การพัฒนาด้านข่าวและรายการของบุคลากรในสังกัดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องสื่อสารข่าวสารของราชการสู่ประชาชน ผู้ทำงานจำเป็นต้องวิเคราะห์เนื้อหาข่าวสำคัญ นำสู่การเผยแพร่ โดยเฉพาะปัจจุบัน กระแสโซเชียลมีเดียได้เข้ามา หากไม่วิเคราะห์แยกแยะ จะสร้างความเสียหายอย่างยิ่ง การจัดทำโฟกัสกรุ๊ป เพื่อนำไปประมวล กลั่นกรองเป็นองค์ความรู้ เพื่อการเผยแพร่ข่าวและรายการอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับประเด็นที่น่าสนใจ นั้นจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อน ทราบกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย คิดเชื่อมโยงเป็น Mind Map ตีประเด็น เน้นวิธีการนำเสนอ ไม่เล่าโดยใส่ความรู้สึกส่วนตัว สื่อต้องมองให้ลึกกว่าชาวบ้าน เพื่อนำเอาสิ่งที่เป็นแก่นสาร เนื้อหาของข่าวออกมาอย่างถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ รอบรู้ ทันเหตุการณ์ เพิ่มคุณค่า จุดแข็ง เสนอข้อเท็จจริง รอบด้าน และไม่นำเสนอความเห็นส่วนตัว เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ที่มีระบบโซเซียลมีเดียและนิวมีเดีย ไม่มีอคติ เข้าถึงทุกกลุ่มคน รู้เท่าทัน สื่อโซเชียล สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ฟัง เป็นกลางไม่เข้าข้างใคร เสาะแสวงหาข้อเท็จจริง มุมมองที่นำเสนอต้องน่าสนใจ
 
17 มิถุนายน 2558 , 17:32 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่