สถาบันพระประชาบดีจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่หัวหน้าสถานีตำรวจ

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก่หัวหน้าสถานีตำรวจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พล.ต.อ. ชัชวาล สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก่หัวหน้าสถานีตำรวจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมดวงตะวัน ปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง มีความสลับซับซ้อน ประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว มีสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง จึงมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยกำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งหมายถึงพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสาม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ และให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายตามที่กฎหมายกำหนด
การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ สำหรับนำไปปฏิบัติ ในเรื่องของการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ วิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การรักษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สิทธิของผู้เสียหาย การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 
17 มิถุนายน 2558 , 18:45 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 17 มิ.ย. 58