เชียงใหม่เปิดรับบุคคล สินค้าและสถานที่ เพื่อ มอบตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ ถึง 30 มิถุนายน 2558

  
     จังหวัดเชียงใหม่มีสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์แล้ว 203 ราย 535 ผลิตภัณฑ์ ล่าสุดขยายสาขาเพิ่มเป็นบุคคล สินค้าและสถานที่ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มใช้ตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ 13 ปีแล้ว มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราเชียงใหม่แบรนด์ 203 ราย 535 ผลิตภัณฑ์ ใน 5 สาขา ประกอบด้วย สิ่งทอและผลิตภัณฑ์จากผ้า ,เส้นใยพืชและกระดาษสา ,เครื่องปั้นดินเผา,ไม้และจักสาน ,อาหารสำเร็จรูปและสินค้าสุขภาพ,เกษตร,ท่องเที่ยวและบริการ,เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสินค้าอื่นๆ เนื่องจากเป็นการคัดสรรที่เน้นคุณภาพของสินค้าและบริการ ระดับเกรดพรีเมี่ยม ปีนี้นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้แต่ละจังหวัดสร้างแบรนด์ของตัวเอง จึงได้พิจารณาขยายฐานสินค้าและบริการในสาขาอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทุกสาขา ทั้งสินค้า บุคคลและสถานที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้สัมผัสตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ ทั้งประเภทสินค้า ประเภทบุคคล และประเภทสถานที่ ซึ่งตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์จะเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บุคคล สินค้าและสถานที่นั้นๆ
สำหรับสินค้า บริการที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นสินค้าที่มีแหล่งผลิตหรือขั้นตอนการผลิตขั้นสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชน 3 ระดับ ได้แก่ระดับอำเภอ ระดับสาขา และระดับจังหวัด มุ่งเน้นสร้างทัศคติและภาพลักษณ์ที่ดี ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับการพิจารณารับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมดเขต 30 มิถุนายน 2558 นี้
 
17 มิถุนายน 2558 , 18:50 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่