ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จังหวัดเชียงใหม่
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งที่ 6 ของประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือด้านการค้า การลงทุน จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพ รองรับความเจริญเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการมีงานทำตามนโยบาย “บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ” มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และเปิดบริการทั่วประเทศ
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือ Smart Job Center จะเป็นศูนย์นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาให้บริการจัดหางานผ่านอินเตอร์เน็ต นายจ้างสามารถสัมภาษณ์งานสดผ่าน Skype ได้ทันที เพื่อรองรับการมีงานทำให้กับคนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมการให้บริการในระดับภาค และจะเปิดให้บริการทั่วประเทศต่อไป ซึ่งในอนาคตเราจำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีและสร้างความได้เปรียบของการแข่งขันในระดับอาเซียน
 
19 มิถุนายน 2558 , 19:39 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 19 มิ.ย. 58