จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที 104 / 2557
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104 / 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ มีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ จากการเข้าตรวจสอบแนะนำ ยังมีข้อสังเกตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการไม่ถูกต้อง หรือจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ ในประเด็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างอาคาร งานทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม และงานชลประทาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
การสัมมนาในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างทั่วถึง เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารราชการ และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนต่อไป
 
19 มิถุนายน 2558 , 19:41 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 19 มิ.ย. 58