โครงการอบรม “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 2

  
    เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดอบรม “ทำดี...ทำง่าย...ให้เลือด ภาค 2” แก่เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมอโมร่า จังหวัดเชียงใหม่ มีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และพาณิชยการ กว่า 200 คน มุ่งเสริมสร้างให้เยาวชนมีคุณธรรม รู้จักการเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา เริ่มจากการเป็นผู้บริจาคโลหิต นับเป็นจุดเริ่มต้นในการวางรากฐานแห่งความสำเร็จ การจัดหาแกนนำผู้บริจาคโลหิตให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีพลัง มีศักยภาพ ทั้งในด้าน กำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา มีความศรัทธาพร้อมที่จะเป็นผู้บริจาคโลหิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าอายุครบ 70 ปี จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้การจัดหาโลหิตของประเทศไทยประสบความสำเร็จ
การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดความเข้าใจเรื่อง โลหิตและการบริจาคโลหิต เรียนรู้เกี่ยวกับ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง สังคม และชุมชนต่อไป ซึ่งจะดำเนินการอบรมในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เลย ขอนแก่น น่าน จันทบุรี พังงา สุราษฏร์ธานี และกรุงเทพมหานคร
 
22 มิถุนายน 2558 , 14:30 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 22 มิ.ย. 58