กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  
    กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้น อป.มช.ที่มีทั่วประเทศกว่า 3 พันคนเป็นสื่อบุคคลที่เป็นเครือข่ายเผยแพร่ข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชน
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นตามแผนรักษาและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในประเทศ ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะนำข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐไปสู่ชุมชน ท้องถิ่นและนำข้อมูลข่าวสารจากชุมชนท้องถิ่นสู่รัฐบาล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ร่วมเสวนาเป็นผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน เป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็น แนวทางการประชาสัมพันธ์ระหว่างกัน ปัญหา อุปสรรคการทำงานและแนวทางแก้ไข เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการสัมมนาทั้งหมด 8 ครั้งใน 8 เขตทั่วประเทศ โดยจะนำตัวแทน 80 คนเข้ารับการอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ที่กรุงเทพมหานครต่อไป
กรมประชาสัมพันธ์อบรม อป.มช.อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันมี อป.มช.ทั่วประเทศกว่า 3 พันคน เป็นสื่อบุคคล เป็นเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสาร ร่วมทำงานกับกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นพี่เลี้ยงและมีสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่เป็นช่องทางให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยปัญหาของ อป.มช.ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการประชาสัมพันธ์และต้องการสวัสดิการ
 
23 มิถุนายน 2558 , 16:21 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่ //////////// 23 มิ.ย.58