จังหวัดเชียงใหม่คัดสรรสตรีไทยดีเด่น ระดับจังหวัด

  
    จังหวัดเชียงใหม่ คัดสรรสตรีไทยดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสตรีไทยดีเด่น
ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพิจารณาคัดสรรสตรีไทยดีเด่นในระดับจังหวัด เพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ในวันสตรีไทย ประจำปี 2558 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2558 การคัดสรรสตรีไทยดีเด่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณสตรีไทยที่ได้อุทิศตน สร้างผลงานดีเด่น มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นในส่วนภูมิภาคจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2558 หนังสือประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกวันสตรีไทยและดอกไม้สัญลักษณ์วันสตรีไทย
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดคุณสมบัติของสตรีไทยดีเด่น ที่จะได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ เป็นสตรีไทยอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ประสบความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทในการพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม และมีสถานภาพครอบครัวที่เป็นตัวอย่างที่ดี มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดสรร จำนวน 3 ราย คือ นางสาววิไล บูรณุปกรณ์, นางสุรีย์ คำอ้าย, นางสุภาวรรณ์ ดวงสะเก็ด โดยที่ประชุมได้ดำเนินการคัดสรร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ในด้านของบทบาทในการพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ครอบคลุมทุกด้าน ทุกมิติ
ผลการพิจาณาสตรีไทยดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ นางสาววิไล บูรณุปกรณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด และเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อชุมชน และท้องถิ่น ในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
 
23 มิถุนายน 2558 , 16:24 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 23 มิ.ย. 58