จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงนโยบายแก่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการและผู้ประกอบการ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงมอบนโยบายผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการและผู้ประกอบการคล้ายสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง มอบนโยบายให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการและผู้ประกอบการคล้ายสถานบริการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งรัฐบาลได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย ที่พัก อาคารพาณิชย์ หอพัก อาคารชุด เกสต์เฮ้าส์ ที่ให้ผู้อื่นเช่า และสถานประกอบการอื่น ๆ หากพบมีการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อน จำหน่าย และเสพยาเสพติด ให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าของหรือผู้ประกอบการทันที และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ขอทาน เร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดด้านการค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อลดปัญหาสังคมและการก่อให้เกิดอาชญากรรมจากสิ่งอบายมุขทั้งหลาย โดยเฉพาะสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านจำหน่ายสุรา เน้นสถานที่จำหน่ายต้องไม่อยู่ใกล้สถานศึกษาและศาสนสถาน และห้ามมิให้มียาเสพติด การค้ามนุษย์ ในสถานประกอบการ ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการข้างต้น จะเกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมายหลายฉบับ จังหวัดจึงจัดการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ในการนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตและปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายด้วย
 
23 มิถุนายน 2558 , 18:30 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – พิมลกัลย์ สวท. เชียงใหม่ ///////// 23 มิ.ย. 58