ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง มีฝนตกร้อยละ 90

  
     ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง มีฝนตกร้อยละ 90 อย่างไรก็ตามความชื้นสัมพัทธ์ไม่เพียงพอ กลางวันยาวกว่ากลางคืน และอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมฝนตกน้อย
นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในปี 2558 ปฏิบัติการฝนหลวงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ศูนย์ มีพฤติกรรมการเกิดเมฆของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน โดยพบว่าปีนี้ภาคเหนืออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ลดลง ฝนตกลดลง กลางวันยาวนานขึ้น มีความผิดปรกติมาก บางวันทุ่มครึ่งพระอาทิตย์ยังไม่ตก ต้นทุนการทำฝนหรือไอน้ำในอากาศลดลง ซึ่งการทำฝนในประเทศไทย จะต้องมีอิทธิพลหลักของมรสุม และความชื้นสัมพัทธ์ประกอบด้วย ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในระยะนี้ จนกว่าจะผ่านภาวะวิกฤติไปด้วยกัน
สำหรับปฏิบัติการฝนหลวง ออกปฏิบัติการ 125 วัน มีฝนตก 112 วัน คิดเป็นร้อยละ 90 โดยได้ขึ้นบินปฏิบัติการกว่า 800 เที่ยวบิน และเกิดฝนตกกว่าร้อยละ 86 ส่งผลให้มีน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ โดยพบว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีป่าเขาเกิดฝนมากกว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่เป็นที่ราบ ขณะที่การขึ้นปฏิบัติการได้ปรับเวลาขึ้นทำฝนหลวงช่วงค่ำมากขึ้น เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมมากกว่า
 
14 กรกฎาคม 2558 , 18:57 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่