ระดมความคิดเห็นต่อทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเหนือร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นประชาชนภาคเหนือ เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเอมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ จำเป็นต้องระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน โดยภาคเหนือมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ มีศักยภาพ ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมม ความหลากหลายของธุรกิจ นับเป็นโอกาสดีที่จะเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ ให้ประชาชนออกความเห็น มีส่วนร่วม ขอให้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ ร่วมสร้างอนาคตให้ประเทศไทยร่วมกัน
สำหรับปัญหา ข้อเสนอแนะ จะได้นำไปปรับปรุงในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยจะมีการจัดประชุมใหญ่อีกครั้งในเดือนกันยายน 2558 ที่ศูนย์ประชุมอิมแพคอริน่า เมืองทองธานี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก่อนจะนำไปสู่การกำหนดแผนฉบับจริงต่อไป ซึ่งอาจจะมีการกำหนดแผนที่มีระยะยาวกว่า 5 ปีตามที่เคยเป็นอยู่เดิม
 
16 กรกฎาคม 2558 , 10:18 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่