จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมยกร่างนโยบายสาธารณะ ด้านอาหารและโภชนาการ รับฟังความคิดเห็นประชาชนภาคเหนือ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ภาคเหนือ เครือข่ายโภชนาการสมวัย เพื่อยกร่างนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ
สำนักโภชนาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 จัดประชุมเครือข่ายโภชนาการสมวัย เพื่อยกร่างนโยบายสาธารณะ รับฟังความคิดเห็นประชาชน ภาคเหนือ 4 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง เพชรบูรณ์ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะก้าวสู่จังหวัดต้นแบบการพัฒนาเด็กไทยให้มีโภชนาการสมวัย โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมรับฟัง
การพัฒนาจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ มีภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 4 เรื่อง คือ การนำนโยบายเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนจาก 13 บาท เป็น 20 บาท สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ควบคุมคุณภาพและราคาอาหาร, การบรรจุนักโภชนาการประจำตำบล โดยใช้งบประมาณท้องถิ่น, ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนมีการจัดบริการอาหารในรูปแบบ 1 ตำบล 1 ครัวกลาง เน้นการใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยในชุมชน เพื่อควบคุมคุณภาพ ณ จุดเดียว ลดต้นทุน และสร้างเศรษฐกิจชุมชน, การมีระบบควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการคุณภาพอาหารในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ จะทำให้ในระยะ 10 ปี จะสามารถลดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนลงได้ร้อยละ 0.5 และจะหมดไปในที่สุด
ขณะที่เทศบาลตำบลหางดง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 11 ตำบลของอำเภอหางดง ร่วมกันประกาศพันธะสัญญาแสดงความมุ่งมั่นในการจัดการอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาเด็กให้มีโภชนาการสมวัยอย่างยั่งยืน เป็นอำเภอแรกของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ที่ได้พัฒนาเป็นอำเภอต้นแบบโภชนาการสมวัย
 
16 กรกฎาคม 2558 , 15:08 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่