เกษตรจังหวัดเชียงใหม่สั่งเกษตรตำบลสำรวจเกษตรกรและนำภาพถ่ายดาวเทียมมาบริหารพื้นที่เกษตร

  
     เกษตรจังหวัดเชียงใหม่สั่งเกษตรตำบลสำรวจเกษตรกรและนำภาพถ่ายดาวเทียมมาบริหารพื้นที่เกษตร ขณะที่พบลำไยประสบปัญหาจากภัยแล้งแล้ว
นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทำการเกษตรแบ่งเป็นสองส่วน คือพื้นที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานบางพื้นที่มีน้ำตลอดปี บางส่วนไม่มีน้ำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้แนะนำให้เลื่อนการปลูกข้าวออกไปก่อนประมาณหนึ่งเดือน เนื่องจากภัยแล้ง สำหรับการแก้ปัญหาขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขุดบ่อเก็บกักน้ำในช่วงฝนตก เพื่อมีน้ำใช้ในการเกษตรต่อไป เป็นนโยบาย ตามที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้ ล่าสุดพื้นที่นอกเขตชลประทานบางแห่งเริ่มลงมือทำนาแล้ว โดยได้ให้เกษตรตำบลออกสำรวจแล้วว่าเกษตรกรรายไหนที่ลงมือปลูกจะได้ตรวจสอบกับจิสด้า เพื่อสำรวจผ่านภาพถ่ายดาวเทียมว่ามีน้ำเพียงพอหรือไม่ ส่วนกรณีพื้นที่ที่ไม่มีน้ำขอให้ชะลอไปก่อน ขอให้ฝนตกก่อนค่อยลงมือทำ ขณะที่ปีนี้ลำไยประสบปัญหา ติดช่อแล้วมาพบอากาศแล้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย ไม่มีฝน ทำให้ช่อร่วง ช่อแดง
สำหรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้คำแนะนำ ปลูกพืชใช้น้ำน้อย พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ก่อนจะปลูกพืชในฤดูถัดไป
 
16 กรกฎาคม 2558 , 18:15 น. , อ่าน 1256  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่