สวทช.ภาคเหนือจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2558

  
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเหนือ จัดประชุมงานวิชาการประจำปี 2558 เพื่อเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเปิดเวทีให้นักวิจัยได้เสนอผลงานแก่ประชาชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเหนือ จัดประชุมงานวิชาการประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนองานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สวทช. รวม 12 โครงการ และมีงานวิจัยที่น่าสนใจ เช่น การพัฒนาเครื่องแยกเยื่อฟักข้าว การพัฒนาเตาอบและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อผลิตหน่อไม้แห้ง การใช้จุลินทรีย์ย่อยสารเคมีตกค้างในนาข้าว การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย ไฟฟ้า และการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเหนือ (สวทช.ภาคเหนือ) กล่าวว่า สวทช.ภาคเหนือ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด “รวมพลังท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น” รวมทั้งทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการนำเสนองานวิจัยแล้วยังได้จัดเสวนาโครงการ “ลดเผาเราทำได้” ปี 2 : ลด ละ เลิก การเผา สร้างงาน-สร้างอาชีพ ซึ่งนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลดการเผา เปิดโอกาสให้ผู้สนใจนำเทคโนโลยีไปใช้กับชุมชนท้องถิ่น พร้อมกับจัดพิธีมอบเครื่องต้นแบบสถานีวัดน้ำแบบโทรมาตรขนาดเล็ก ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และเทศบาลตำบลแม่จัน ติดตั้งและใช้งานในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และยังมีนิทรรศการเชิงสาธิตอีก 5 โชน ให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้าชมอีกด้วย
 
17 กรกฎาคม 2558 , 13:11 น. , อ่าน 1259  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่