โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการรณรงค์การป้องกันปัญหาจากการดื่มสุรา

  
    โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการรณรงค์การป้องกันปัญหาจากการดื่มสุรา “เข้าพรรษา รักกันจริง ไม่พึ่งพิงสุรา” ครั้งที่ 1
นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปะกิจ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 250,000 คน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน จากสถิติเยาวชนจะเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่ออายุประมาณ 14 ปี ซึ่งปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญต่อพฤติกรรมการดื่มของเยาวชน คือ การเปิดรับสื่อ การเติบโตในครอบครัวนักดื่ม อิทธิพลของเพื่อน ค่านิยมทางสังคม ความยากง่ายในการซื้อหรือการเข้าถึง ซึ่งสถิติของโรงพยาบาลสวนปรุง โดยภาพรวมพบว่า ผู้ที่เข้ามารับการรักษาปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 15 – 24 ปี เข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้น สิ่งที่น่าเป็นห่วงเยาวชนที่ดื่มสุราจะมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงหรือการถูกทำลายของสมองมากกว่า และคงอยู่ติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ อายุที่เริ่มดื่มจึงมีความสำคัญต่อปัญหาความผิดปกติที่จะตามมาโดยเฉพาะโรคจิตเวชที่เกิดจากากรดื่มสุรา ซึ่งจากการรายงานของศูนย์วิจัยปัญหาสุราในปี 2556 พบว่า ภาวะโรคที่สำคัญจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย คือ ปัญหาสุขภาพจิต รองลงมา บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และเป็นโรคตับแข็ง
โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นหน่วยงานด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาจากการดื่มสุรา “เข้าพรรษา : รักกันจริง ไม่พึ่งพิงสุรา” ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงพยาบาลสวนปรุง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชน ลด ละ เลิก สุราในช่วงเทศการเข้าพรรษา
ภายในงาน มีกิจกรรมรณรงค์ ปั่นจักรยาน เข้าพรรษา รักกันจริง ไม่พึ่งพิงสุรา ครั้งที่ 1 ในช่วงเวลา 06.00 น. – 09.00 น. โดยปั่นรณรงค์รอบคูเมืองด้านนอก 1 รอบ การประกวดทอล์คโชว์ และการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้ หัวข้อ รักกันจริง ไม่พึ่งพิงสุรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย บริการให้คำปรึกษาการเลิกสุรา การอยู่ร่วมกับผู้ติดสุรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุง โทรศัพท์ 0 – 5390 -8500
 
18 กรกฎาคม 2558 , 16:21 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่