เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำการดูแลพืชในฤดูแล้ง

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำการดูแลพืชในฤดูแล้ง ซึ่งปีนี้แล้งกว่าทุกปีที่ผ่านมา
นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีความรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปรไปค่อนข้างมาก สภาพพื้นที่มีความแห้งแล้ง อากาศร้อน ความชื้นต่ำ ในระยะเวลานาน
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งนอกเขตชลประทานและในเขตชลประทาน รวมพื้นที่กว่า 300,000 ไร่ ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบภัยแล้ง และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับตำบลและอำเภอติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจกับเกษตรกรในการเตรียมการ วางแผนการใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และได้วางมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ส่งเสริมการปลูกพืชที่มีอายุสั้นและใช้น้ำน้อย คัดเลือกชนิดพันธ์ที่ทนแล้ง ต้านทานโรค และเหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ถั่วเชียว ถั่วลิสง งาดำ ฟักทอง ฟักเขียว มันสำปะหลัง อ้อย แนะนำให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ในพื้นที่ชลประทาน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชไร่อายุสั้น ใช้น้ำน้อย ในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ แนะนำให้เกษตรกรที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ให้งดพรวนดินบริเวณโคนต้น และใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาคลุมดินบริเวณโคนต้น เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในดิน และพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม แนะนำให้นำเศษวัสดุทางการเกษตร ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง มาทำปุ๋ยหมักแทนการเผา เพราะการเผาจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ตลอดจนทำให้เกิดการระเหยของน้ำผิวดินมากยิ่งขึ้น
 
18 กรกฎาคม 2558 , 16:23 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่