กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน

  
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจง ทำความเข้าใจ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจง ทำความเข้าใจ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พื้นที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 หรือถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน เป็นถนนที่มีคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาเกือบ 200 ปี เป็นเส้นทางที่มีความโดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเมือง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกต้นยางนา จังหวัดลำพูนปลูกต้นขี้เหล็ก ปัจจุบันถนนสายนี้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้น ลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของถนนสายนี้เสื่อมสภาพลงอย่างเห็นได้ชัด จัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตอย่างมาก ต้นยางนางมีจำนวนลดลงมากกว่าครึ่ง
ขณะที่นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประกาศให้พื้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 เป็นพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 มีระยะเวลาใช้บังคับ 5 ปี ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ขอบเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เริ่มวัดจากแนวเส้นศูนย์กลางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (ถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน ออกไปทั้งสองด้าน ด้านละ 40 เมตร โดยเริ่มตั้งแต่ลำเหมืองพญาคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ถึงสุดเขตตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ห้ามการกระทำหรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อต้นยางนา และต้นขี้เหล็ก กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
20 กรกฎาคม 2558 , 14:13 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่