พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน บรรเทาภัยแล้ง

  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากจากสถานการณ์ภัยแล้ง  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภาวะภัยแล้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภาวะภัยแล้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ โดย พันเอกพสิษฐ์ มุกเพชร รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้นำรถบรรทุกน้ำจากมณฑลทหารบกที่ 33 ไปสนับสนุนให้กับทางโรงเรียนกาวิละอนุกูล จัดตั้งเป็นศูนย์บริการน้ำเพื่อการบริโภค ซึ่งโรงเรียนกาวิละอนุกูล ได้จัดซื้อถังน้ำขนาดใหญ่ไปตั้งไว้ที่หน้าตึกอำนวยการ พร้อมติดป้ายศูนย์บริการ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน ให้ประชาชนสามารถนำภาชนะไปรับน้ำได้ที่โรงเรียนในเวลาราชการ นอกจากนี้ยังจะได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพิ่มเติมในโรงเรียนสังกัดราชประชานุเคราะห์อีกหลายแห่ง เช่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และ 31 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 3 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่  จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะยุติ
 
20 กรกฎาคม 2558 , 15:18 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่