กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมบุคลากร รองรับการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "ล้านนาน่ามอง"

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมบุคลากร รองรับการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "ล้านนาน่ามอง" เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ สร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เตรียมบุคลากร รองรับการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "ล้านนาน่ามอง" ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ โดยมีนายนาวิน สินธสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ AEC” เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายวัฒนธรรม ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับการท่องเที่ยว สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมให้ปีนี้ เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย และถือเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งผลักดันและนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองใหม่ เน้นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการมาเที่ยวเมืองไทยผ่านวิถีไทย และยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยตรง เป็นการเปิดพื้นที่ แสดงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
 
22 กรกฎาคม 2558 , 14:15 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่