กรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้อนรับครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศจาก 15 ประเทศกว่า 4 ร้อยคน มาสัมผัสวัฒนธรรมไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้อนรับครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศจาก 15 ประเทศกว่า 4 ร้อยคน มาสัมผัสวัฒนธรรมไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 8 นำครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศจาก 15 ประเทศ 442 คน มาสัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
นางชลาทิพย์ ปุณณะบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคระกรรมการรับเด็กเป็นบุตร กล่าวว่าโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เด็กไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิด เยี่ยมสถานสงเคราะห์ที่เด็กเคยอยู่ เพื่อให้เด็กได้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ได้เรียนรู้โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เกิดความรู้สึกรัก ผูกพันบ้านเกิด โดยได้จัดโครงการดังกล่าวมาแล้ว 7 ครั้งและทุกครั้งผู้ร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย
ซึ่งการรับบุตรบุญธรรมในต่างประเทศ จะมีหน่วยงานในต่างประเทศติดตามการเลี้ยงดู โดยผู้ขอรับบุตรบุญธรรมจะไม่เคยเห็นหน้าเด็กมาก่อน โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2522 ปัจจุบันมีบุตรบุญธรรมในต่างประเทศกว่าหมื่นคนในประเทศที่เจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตกับไทย เด็กเหล่านี้ถูกเลี้ยงดูอย่างดี มีอาชีพที่มั่นคง มีชีวิตที่ดี มีครอบครัวดูแลอย่างดี
 
23 กรกฎาคม 2558 , 12:18 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่