1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบเดินหน้าขับเคลื่อน Road map การจัดการขยะ

  
     กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าขับเคลื่อน Road map การจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย เสริมสร้างศักยภาพ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนา เสริมสร้างศักยภาพ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ สร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่าร้อยคน ร่วมรับฟังการบรรยาย การขับเคลื่อน Road map การจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย
ในปีที่ผ่านมา มีขยะมูลฝอยประมาณ 26 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับ 6 ของประเทศ ที่มีขยะสูงสุด มีปริมาณ 1698 ตันต่อวัน แม้ว่าปัจจุบันจะมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 2450 แห่ง แต่ก็สามารถกำจัดขยะได้เพียง 7.88 ล้านตัน หรือเพียงร้อยละ 30 ของขยะทั้งหมด ขณะเดียวกันมีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์น้อยมาก จึงได้มีการผลักดันให้ การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อจัดทำ Road map มุ่งเน้นให้เกิดการคัดแยกขยะออกจากแหล่งกำเนิด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมคัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะ สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการในระยะที่ 2 เพื่อมุ่งให้แต่ละจังหวัด จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะที่มีมาตรฐาน 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง ในการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
 
23 กรกฎาคม 2558 , 12:44 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่