ภาคพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีสานเสวนาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาน้ำแม่ข่า

  
    เครือข่ายโรงเรียนพลเมืองรักษ์แม่ข่า จัดเวทีสานเสวนา จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาน้ำแม่ข่าภาคพลเมือง ที่จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีสานเสวนา จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาน้ำแม่ข่าภาคพลเมือง ตามโครงการโรงเรียนพลเมืองรักษ์แม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศาลาการเปรียญสุธรรมาลังกาศรัทธาสามัคคี วัดชัยศรีภูมิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน รักพงษ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เชียงใหม่มีความเจริญเติบโตทางกายภาพอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดทั้งประโยชน์และผลกระทบต่าง ๆ ซึ่งปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชุมชนและประชาชน คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากความเจริญเติบโตของเมืองและบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะปัญหาน้ำเสียที่ปล่อยสู่ลำน้ำแม่ข่า ซึ่งไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ปัจจุบันน้ำแม่ข่าเน่าเสียจากการกระทำของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ และชุมชนโดยรอบและยังมีปัญหาอื่น ๆ การขาดแคลนน้ำต้นทุน การบุกรุก การทิ้งขยะ การทำลายระบบนิเวศธรรมชาติและภูมิทัศน์ รวมทั้งขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
ด้าน นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ชาวเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำแม่ข่า ซึ่งเป็นไชยมงคลของเมือง ทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างจริงจัง ในการฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้กลับมามีน้ำใส มีความสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนและเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจของชุมชนด้วย ทั้งในพื้นที่ของต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำของลุ่มน้ำแม่ข่า ซึ่งครอบคลุม 3 อำเภอ อำเภอแม่ริม อำเภอเมือง และอำเภอหางดง
ในอดีตสมัยเมื่อพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ น้ำแม่ข่าถือว่าเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่
 
23 กรกฎาคม 2558 , 14:02 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่