คืนสิทธิ ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีกว่าสองแสนคน

  
     หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เร่งสื่อสารเพื่อให้บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีได้รับทราบถึงการให้สิทธิพื้นฐานด้านสาธารณสุขกว่า
ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเพื่อการสื่อสาร การให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี 20 เมษายน 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเครือข่ายองค์กรงานสุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีปัญหาสถานะบุคคลจังหวัดเชียงใหม่ อีกหลายองค์กร รวมทั้งผู้ดำเนินรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่าจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ได้อนุมัติให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิเพิ่มเติมในมติคณะรัฐมนตรี 23 มีนาคม 2553จำนวน 207631 คน ได้แก่ กลุ่มที่มีบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 0 ประเภท ทร.38 ก.โดยเลขประจำตัวหลักที่ 6 และ 7 เป็นเลข 8 ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติในชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอยูทในประเทศไทยเป็นเวลานานแต่ตกสำรวจจำนวนกว่าแสนห้าหมื่นคน กลุ่มบุตรของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่เกิดในประเทศไทยและได้รับการแจ้งเกิด มีสูติบัตรได้เลข 13 หลักเป็นบุคคลประเภท 0 จำนวนกว่า 56,000 คน และกลุ่มคนที่ไม่สามารถพิสูจน์สถานะเกิดซึ่งนายทะเบียนได้จัดทำประวัติให้เป็นบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนมีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 0 โดยเลขประจำตัวหลักที่ 6 และ 7 เป็นเลข 0 จำนวนกว่าพันแปดร้อยคน นายวิวัฒน์ ตามี่ คณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี 23 มีนาคม 2553 กล่าวว่า ประชาชนกลุ่มนี้เป็นชนเผ่าที่มีข้อจำกัดในเรื่องการสื่อสาร พูด อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสื่อมวลชนภาคภาษาชาวเขาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนร่วมสื่อสารให้คนกลุ่มนี้ได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ
สถิติเดิมมีผู้ได้รับสิทธิตามมติดังกล่าวกว่า 4 แสน 5 หมื่นคน และมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาในครั้งนี้จะส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิเพิ่มกว่า 2 แสน 8 พันคน
 
23 กรกฎาคม 2558 , 14:40 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่