จังหวัดเชียงใหม่สนองนโยบายรัฐบาล ประหยัดน้ำในหน่วยงานราชการอย่างน้อยร้อยละ 10

  
     จังหวัดเชียงใหม่สนองนโยบายรัฐบาล ประหยัดน้ำในหน่วยงานราชการอย่างน้อยร้อยละ 10 สร้างจิตสำนึกใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตลอดไป
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ว่า แม้ว่าระยะนี้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จะคลี่คลายแล้ว เนื่องจากฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในระยะยาวจะต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อความยั่งยืนในการแก้ปัญหาและสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีมาตรการประหยัดน้ำ โดยเน้นย้ำให้ส่วนราชการต่าง ๆ จดบันึกการใช้น้ำในหน่วยงานราชการ เพื่อสำรวจว่าสามารถลลดการใช้น้ำให้ได้ร้อยละ 10 โดยให้ทำให้เป็นระบบ แม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วก็ตาม
ขณะเดียวกัน กรณีที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชน เพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้ง ตำบลละล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่ได้ 17 อำเภอ 44 ตำบล โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ 47 ล้านบาท ในตำบลที่แห้งแล้ง ซึ่งต่อไปจะประสานกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่แล้งซ้ำซาก โดยทำโครงการปีต่อไป และเห็นว่าควรมีการแยกขนาดพื้นที่เป็น S M L เล็ก กลาง ใหญ่ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ขณะเดียวกันในระยะยาว ชลประทานจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ 48 ล้านบาทเพื่อทำพื้นที่แก้มลิง เหนือลุ่มน้ำแม่งัด เพื่อประโยชน์ในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง
 
24 กรกฎาคม 2558 , 16:19 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่