จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสร้างความร่วมมือ ผลักดัน เมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลก

  
    หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงสร้างการมีส่วนร่วม ผลักดัน เมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลก
หน่วยงานหลายภาคส่วน ในจังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ระดมสร้างความเข้าใจ ประสานความร่วมมือ ผลักดันเมืองเชียงใหม่ สู่มรดกโลก ที่โรงแรมแกรนด์ วิว โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือและสนับสนุนให้เมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก”
ขณะที่ รศ.ดร.อรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มกราคม 2558 เห็นชอบให้เมืองเชียงใหม่จัดทำเอกสารเบื้องต้น เพื่อผลักดันเมืองเชียงใหม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรอง เพื่อบรรจุในบัญชีเบื้องต้น จากองค์การยูเนสโก และองค์การยูเนสโกได้ให้การรับรองเมืองเชียงใหม่เข้าสู่บัญชีเบื้องต้นเมืองมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 39 ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การเสนอขอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก เกี่ยวกับ คุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล ความครบถ้วนสมบูรณ์ และความเป็นของแท้ดั้งเดิม ความเป็นตัวแทน ความสมดุล และความน่าเชื่อถือของแหล่งมรดกโลก
จังหวัดเชียงใหม่ จำเป็นต้องมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลก ซึ่งจะต้องกำหนดพื้นที่แหล่งมรดกโลกที่ชัดเจน ฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม พร้อมอนุรักษ์ตามแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาพื้นที่มรดกโลก หากดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่เกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไปสู่ชนรุ่นหลัง ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและประเทศโดยรวม
 
24 กรกฎาคม 2558 , 19:19 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่