ที่ประชุม AIBD ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในเชิงคุณภาพครอบคลุมทั้งด้านสื่อสมัยใหม่และสื่อวิทยุ โทรทัศน์

  
     ที่ประชุม AIBD ที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในเชิงคุณภาพและการส่งเสริมให้กิจกรรมมีความหลากหลายครอบคลุมทั้งด้านสื่อสมัยใหม่และสื่อวิทยุ โทรทัศน์
การประชุมประจำปี ครั้งที่ 41 การประชุมใหญ่สมัยสามัญและการประชุมภาคสมทบ ครั้งที่ 14 ของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก (AIBD) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพจัดการการประชุมโดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นสมาชิก AIBD จากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ และนางประไพศรี เก็ตสะวา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งแบ่งการประชุมเป็น 2 คณะ ได้แก่ การประชุมคณะทำงานกลยุทธ์ของ AIBD ครั้งที่ 34 การประชุมคณะกรรมการบริหารของ AIBD ครั้งที่ 14 สำหรับการประชุมคณะทำงานกลยุทธ์ของ AIBD ครั้งที่ 34 ที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนและแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ของ AIBD ซึ่งแนวคิดในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคตให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในเชิงคุณภาพและการส่งเสริมให้กิจกรรมมีความหลากหลายในหลากหลายหัวข้อครอบคลุมทั้งด้านสื่อสมัยใหม่และสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญของ AIBD ได้แก่ การประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชน (Asia Media Summit) ปี 2016 จะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐเกาหลี และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ AIBD ปี 2016 จะจัดขึ้น ณ ประเทศอิหร่าน
ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารของ AIBD ครั้งที่ 14 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานที่ผ่านมาของ AIBD โดยในปีนี้ ได้ให้ความสำคัญต่อการทำวิจัยด้านการฝึกอบรมเพื่อให้สมาชิก AIBD ได้มีส่วนร่วมต่อการสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 
19 สิงหาคม 2558 , 15:10 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่