จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรภาค 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงานด้านการศึกษา ร่วมลงนาม ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" โดยมีพระเทพปริยัติ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก รักเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ที่นับถือศาสนาพุทธจำนวนกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน ปัจจุบันมีสมาชิกเพียง 414,000 กว่าคน คิดเป็นร้อยละ 39 ซึ่งเป้าหมายของรัฐบาล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 นี้ จะมีสมาชิกหมู่บ้านศีล 5 เกินร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ
 
19 สิงหาคม 2558 , 16:08 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท. เชียงใหม่