ส่งมอบภารกิจหอพักตามพระราชบัญญัติหอพักฉบับใหม่ให้อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  
     ตัวแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งมอบภารกิจหอพักตามพระราชบัญญัติหอพักฉบับใหม่ให้อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามและส่งมอบภารกิจหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ระหว่างนางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ส่งมอบให้ตัวแทนหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการประชุมผ่านระบบวีดีโอ.คอนเฟอร์เรนซ์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนช่วยช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาใช้แทนพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 ที่ได้ถูกยกเลิกไป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา เป็นไปตามขั้นตอนการกระจายอำนาจที่ได้กำหนดให้โอนอำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจออกกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
สำหรับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหอพักฉบับใหม่ประกอบด้วย ให้หอพักในสถานศึกษาแบ่งเป็นหอพักหญิง ชายอย่างชัดเจน หอพักเอกชนให้รับเฉพาะระดับอุดมศึกษา ต้องกำหนดสัญญาเช่าเป็นหนังสือระหว่างผู้เช่าและผู้ประกอบการอย่างชัดเจนเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันตามกฎหมายชัดเจน การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการต้องไปขอที่นายทะเบียน คือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยกำหนดให้บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าปรับและรายได้อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการหอพักตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
19 สิงหาคม 2558 , 16:40 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่