วันแรกเปิดโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ ที่ ธกส.เชียงใหม่

  
     บรรยากาศวันเปิดโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ หลังประกันเพื่อคนวัยเกษียณ ที่ ธกส.เชียงใหม่ คึกคัก คาดการณ์ลูกค้าของ ธกส. เชียงใหม่วัยเกษียณให้ความสนใจเป็นพิเศษจากลูกค้าทั้งหมดกว่า 6 แสนราย
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เพื่อส่งเสริมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานนอกระบบบำเหน็จ บำนาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายสมทบแล้วได้เงินออมใช้ในยามเกษียณ โดยรัฐก็ยังจะมีการสนับสนุนจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งตามเงื่อนไข โดยสมาชิก กอช.ต้องออมเงินเพื่อเป็นเงินบำนาญ หลังอายุ 60 ปี และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยผ่าน 3 ธนาคาร คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ซึ่งได้เปิดกองทุน และเริ่มโครงการนี้วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ธนาคาร ธกส.สาขาเชียงใหม่ นายทนุ ชื่นฟูวุฒิ ผู้อำนวยการ ธกส.จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในส่วนของภูมิภาครวมทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดระบบในช่วงบ่าย โดยได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งส่วนของระบบ และข้อมูล รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวเชียงใหม่ และลูกค้าของ ธกส.ไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทั้งยังคงมีประชาชนให้ความสนใจมาสอบถามข้อมูลรายละเอียด และเงื่อนไขอย่างต่อเนื่อง ส่วนของ ธกส.เชียงใหม่มั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปัจจุบันกว่าร้อยละ 90 ของลูกค้า ธกส.เชียงใหม่ กว่า 6 แสน 1 หมื่นคน จะให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากได้ผลประโยชน์ที่สูงและคุ้มค่าเป็นหลักประกันในวัยเกษียณ
สำหรับหลักฐานที่ต้องเตรียมคือสำเนาบัตรประชาชนทั้งในส่วนของผู้สมัคร และผู้ที่จะรับผลประโยชน์ และสมุดคู่ฝาก และสามารถตรวจสอบสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช.ได้ โดยจะต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 15-60 ปี ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญของภาครัฐและเอกชน
 
20 สิงหาคม 2558 , 15:37 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่