จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็น โครงการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการเข้าสู่ AEC

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนากลุ่มย่อย รับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการสัมมนากลุ่มย่อย รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น โครงการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ โดยกล่าวว่า สถานีขนส่งสินค้าเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้า โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าทางถนน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับกิจกรรมการขนส่ง กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคเพิ่มเติมอีก 17 แห่งทั่วประเทศ จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้ โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ดำเนินการศึกษาขอบเขตการศึกษา ประกอบด้วย การคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้า และเส้นทางการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้
ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก มีสถานีขนส่งสินค้าจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล และสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวม ขนถ่าย และกระจายสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ รูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค จะทำหน้าที่เป็นศูนย์เชื่อมต่อ และเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม เป็นการเปิดมิติแห่งการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางถนน ให้สอดคล้องตรงกับความต้องการในการขนส่งในอนาคต
 
20 สิงหาคม 2558 , 20:15 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใ หม่