กรมทรัพยากรน้ำจัด Road Show ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมทรัพยากรน้ำจัด Road Show ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว กรมทรัพยากรน้ำ จัดสัมมนา แผนยุทธศาสตร์การบริหาจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา กล่าวว่า ปัญหาเรื่องน้ำ เป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแก้ไขยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนมาก จึงได้มีการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าว ขณะที่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ จัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอทั้งปริมาณ และคุณภาพ จัดหาแหล่งน้ำสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำหลักทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม และระบบนิเวศ การพัฒนาแหล่งน้ำในแต่ละลุ่มน้ำ น้ำเพื่อการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้ได้ร้อยละ 40 ของประเทศ การบริหารจัดการ องค์กร กฎหมายที่เป็นเอกภาพ และระบบการติดสินใจจากข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ขึ้นมาเพื่อกำหนด นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ำ ของประเทศ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 5 คณะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาด อุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาที่สมดุล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”
 
20 สิงหาคม 2558 , 20:16 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่