กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โดยมีผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน ขณะที่ ผศ. ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัย พัฒนาแอพพลิเคชั่นและนำเข้าข้อมูลท่องเที่ยว การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวลงในแอพลิเคชั่นการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน
ปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยงเชิงผจญภัย ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน รวมถึงขยายแหล่งท่องเที่ยวไปสู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น ขยายระยะเวลาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวให้ยาวนานยิ่งขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season ให้เป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเชิงวัฒนธรรม สามารถท่องเที่ยวได้แบบครอบครัว เน้นการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย
 
21 สิงหาคม 2558 , 15:08 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่