วช.ประชุมเสนอผลงานวิจัยโครงการด้านศิลปกรรมศาสตร์และงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2558

  
     คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการด้านศิลปกรรมศาสตร์และงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการด้านศิลปกรรมศาสตร์และงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือ วช.ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2555 จำนวน 10.5 ล้านบาท ภายใต้โครงการวิจัยด้านศิลปกรรมศาสตร์และงานสร้างสรรค์ เพื่อให้นักวิจัยในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ซึ่งเน้นด้านการสร้างสรรค์เชิงวิชาการ 4 สาขา ประกอบด้วย สาขานาฎศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ และสาขาหัตถศิลป์ โดยการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 4 สาขานี้ เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการงานศิลป์ และการนำทักษะทางด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติมาสร้างความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานและองค์ประกอบของงานวิชาการด้านศิลป์ได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาในแต่ละสาขาไปสู่ชนรุ่นหลัง และยังสามารถรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด งานดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยนำเสนอโครงการและผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานสู่สาธารณชน และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในงานมีการนำเสนอรายงานวิจัยรอบ 12 เดือน จำนวน 11 โครงการ มีผลงานที่น่าสนใจ เช่น ด้านทัศนศิลป์ โครงการวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจกเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกชุมชนท้องถิ่น ด้านหัตถศิลป์ เรื่องการออกแบบลูกไม้เซรามิกจากเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 ด้านนาฏศิลป์ เรื่องการพัฒนาหุ่นกระบอกไทยเพื่อศิลปะการแสดงร่วมสมัย พันท้ายนรสิงห์ เดอะมิวสิคคัล โครงการวิจัยเรื่องฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง ด้านดุริยางคศิลป์ เรื่องการประพันธ์เพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ” และเรื่อง สื่อผสมฤษีดัดตน ศิลปะบูรณาการกับการตีความมรดกความทรงจำของโลกผ่านงานประพันธ์ดนตรี ศิลปะการแสดงและสื่อร่วมสมัย เป็นต้น
 
22 สิงหาคม 2558 , 14:45 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่