กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนา กลยุทธ์การค้าข้ามแดน และการค้าผ่านแดน เชื่อมโยงสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนา กลยุทธ์การค้าข้ามแดน และการค้าผ่านแดน โอกาสการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ด่านการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง เชื่อมโยงสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จัดสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพเชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนและเตรียมพร้อมจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพ พัฒนาเป็นด่านถาวรภายใต้โครงการเปิดการตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยกล่าวว่า การเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพเชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนและเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพ พัฒนาเป็นด่านถาวร โดยศึกษาศักยภาพด่านการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สำหรับเตรียมพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวร ศึกษาโครงข่ายเส้นทางระบบ Logistics ของสินค้าและบริการที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยเฉพาะสินค้าด้านการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อการขนส่งเชื่อมโยงผ่านด่านการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส่งเสริมการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ได้ประโยชน์จากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน
ขณะที่ นายเก๊า แซ หวุ่น กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ นครเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีนโยบายพร้อมให้การสนับสนุนด้านการค้าข้ามแดน การค้าผ่านแดน การลงทุน และการขนส่งเชื่อมโยงผ่านด่านการค้าชายแดนสู่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 
22 สิงหาคม 2558 , 17:47 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่