สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมรายการ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมรายการ ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมรายการ ตามโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นประธานเปิดสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง สื่อนิติบัญญัติ กับบทบาทการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป โดยกล่าวว่า วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เป็นช่องทางในการชี้แจงข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐธรรมนูญ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากภาคประชาชน ซึ่งทิศทางการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอยู่ที่ภาคประชาชน พร้อมรับฟัง เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อการปฏิรูป โดยเฉพาะในเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ จะต้องทำประชามิติ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดกิจกรรมนี้ เพื่อสำรวจความคิดเห็น และนำผลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงรายการของสถานี ให้มีคุณภาพ เนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังและผู้ชม สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 
22 สิงหาคม 2558 , 17:49 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่