ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในภาวะปกติและภาวะวิกฤติให้แก่บุคลากรในสังกัด
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ณ ห้องประชุมส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ซึ่งส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดโครงการดังกล่าวเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสังกัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เนื่องจากปัจจุบัน เหตุสาธารณภัยและภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และภาคเหนือทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม จึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุสาธารณภัย ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อม และการให้ข้อมูลความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตนเมื่อเผชิญกับสาธารณภัยต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ เคยเกิดภัยพิบัติรุนแรงคือแผ่นดินไหว ดินโคลนลื่นไถล อุทกภัย และมลพิษหมอกควัน การแก้ปัญหาตามหลักวิชาการ จะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดี ลดการสูญเสียได้เป็นอย่างดี
การประชุมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 วันแรกจะเป็นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ส่วนวันที่สองจะเป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ Table Top Exercise โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ให้ความรู้
 
24 สิงหาคม 2558 , 14:10 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่