มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์ศักยภาพเปลี่ยนสถาบันรองรับยุคดิจิตอล นำร่อง Digital University

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์ศักยภาพเปลี่ยนสถาบันรองรับยุคดิจิตอล นำร่อง Digital University เต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว เกิดความนิยมในการเรียนรู้ติดตามข้อมูลสารเทศต่าง ๆ ผ่าน Smart Phone มากกว่าการอ่านข้อความจากสื่อในลักษณะเดิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จึงดำเนินนโยบายความเป็น Digital University ภายใต้โครงการ Digital Life : Digital University @CMU โดยนำเทคโนโลยีพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการโมบายเซอร์วิส พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยไอทีที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Smart Learning & Smart Classroom พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะ ในการใช้ภาษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการ IT for English จัดตั้งศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบการสอบออนไลน์ตามมาตรฐานสากล ICDL
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งเป้าพัฒนาสถาบันสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายความเป็น Digital University สร้างสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานของนักศึกษาและบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยกว่า 50,000 คน พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายกว่า 2,700 จุด ด้วยเงินลงทุนทั้งระบบกว่า 100 ล้านบาท เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลายเป็นต้นแบบแห่งการใช้ชีวิตแบบดิจิตอลที่คอบคลุมทุกพันธกิจ
 
24 สิงหาคม 2558 , 18:46 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่