สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมสื่อในสังกัดเพื่อพัฒนารายการวิทยุรัฐสภา

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมสื่อในสังกัดเพื่อพัฒนารายการวิทยุรัฐสภา เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดรายการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อพัฒนารายการวิทยุรัฐสภา โดยมีผู้จัดรายการวิทยุรัฐสภาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนารายการวิทยุรัฐสภา ให้ตรงความต้องการของผู้ฟัง ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของวิทยุรัฐสภา อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับรัฐสภา การปฏิรูปการเมืองการปกครอง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเคลื่อนไหวของข่าวสารรัฐสภา ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับผิดชอบจัดรายการวิทยุรัฐสภาทั้งหมด 9 สถานี การประชุมดังกล่าวจะช่วยให้การจัดรายการวิทยุรัฐสภาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ตอบสนองกลุ่มคนฟังได้มากขึ้น
สำหรับสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศรายการวิทยุรัฐสภา และรางวัลชมเชย ขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเคยได้รับทั้งรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย
 
26 สิงหาคม 2558 , 17:13 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่